СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ «ВАРВИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Варвинський ліцей № 2» Варвинської селищної ради Варвинського району Чернігівської області (далі Заклад освіти) є закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів знаходиться в комунальній власності Варвинської селищної ради Варвинського району Чернігівської області.

Комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Варвинський ліцей № 2» Варвинської селищної ради Варвинського району Чернігівської області як суб’єкт господарювання діє у статусі неприбуткового закладу освіти.

2. Повне найменування: Комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Варвинський ліцей № 2» Варвинської селищної ради Варвинського району Чернігівської області.

Скорочене найменування: КЗЗСО «Варвинський ліцей №2».

3. Юридична адреса: 17600, Чернігівська область, Варвинський район, смт Варва, вул. Миру, 54а.

4. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, у разі переходу на самостійність може мати самостійний баланс, рахунки в установах банку та держказначействі.

5. Засновником КЗЗСО «Варвинський ліцей №2» є Варвинська селищна рада Варвинського району Чернігівської області.

Засновник, або уповноважений ним орган здійснює матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу в галузі освіти, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

Заклад освіти є неприбутковою установою. Доходи (прибутки) закладу використовують для фінансування видатків на її утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності визначених статутом.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів неприбуткової установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

У разі припинення діяльності закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється передача активів одній або кільком неприбутковим установам відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

7. Головною метою закладу освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

вільне володіння державною мовою;

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

математична компетентність;

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

інноваційність;

екологічна компетентність;

інформаційно-комунікаційна компетентність;

навчання впродовж життя;

громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

культурна компетентність;

підприємливість та фінансова грамотність;

інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

8. Заклад освіти самостійно в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та Статутом, приймає рішення і здійснює діяльність.

9. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

Заклад освіти зобов’язаний забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності  на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

Статуту закладу освіти;

освітніх програм, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

результатів моніторингу якості освіти;

річного звіту про діяльність закладу освіти;

правил прийому до закладу освіти;

умов доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

річного фінансового звіту про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством;

іншу інформацію, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

10. У закладі освіти визначена українська мова навчання.

11. Навчальний заклад має право:

визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального заохочення до учасників навчально-виховного процесу.

12. У закладі створюються та функціонують: методичні об’єднання вчителів та класних керівників, методична рада, психолого-педагогічний семінар, школа молодого вчителя.

Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється медичною сестрою.

13. Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

ДО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

 1. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.
 2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).
 3. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
 4. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.
 5. Зарахування учнів до ліцею дозволяється проводити на конкурсних засадах.

Зарахування до 1-4 класів закладу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило відповідно до території обслуговування.

Зарахування учнів до 5-11 класів здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому центральним органом в галузі освіти.

Без конкурсного відбору зараховуються відмінники, переможці й дипломанти предметних олімпіад, універсіад усіх рівнів.

Зарахування дітей до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється за наказом директора освітнього закладу на підставі заяв батьків(осіб, які їх замінюють).

Керівник закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу освіти, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу освіти відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

Ш.ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1. Учасники освітнього процесу

Учасниками освітнього процесу у КЗЗСО «Варвинський ліцей №2». є:

учні (вихованці);

керівники;

педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

2. Учень (вихованець) – особа, яка навчається і виховується в закладі загальної середньої освіти. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти здійснюється, як правило, з 6 років.

3. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

4. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини й визначенням профілю навчання.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

5. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

6. Форма навчання. Навчальний рік та режим роботи закладу загальної середньої освіти

Заклад здійснює освітній процес за денною формою навчання.

Навчальний рік у закладі загальної середньої освіти розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на два семестри.

Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

Режим роботи закладу загальної середньої освіти визначається таким закладом освіти на основі відповідних нормативно-правових актів.

Тривалість уроків у закладі освіти становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих класах – 45 хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

Різниця в часі навчальних годин перших – четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 30 хвилин.

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог затверджується керівником закладу. Заклад освіти працює за п’ятиденним тижневим режимом роботи, який фіксується в розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

Тривалість канікул у закладі загальної середньої освіти протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

IV. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 1. У закладі освіти визначення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється відповідно до чинних критеріїв оцінювання навчальних досягнень визначених МОН.
 2. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (вихованців), які закінчили заклад загальної середньої, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
 3. Поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу здійснює заклад загальної середньої освіти.
 4. Переведення учнів (вихованців) до наступного класу закладу загальної середньої освіти здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
 5. Переведення учнів (вихованців) до іншого закладу загальної середньої освіти здійснюється за наявності особових справ учнів (вихованців) встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти зразка.
 6. Випускникам закладів освіти, видається відповідний документ про освіту. Зразки документів про загальну середню освіту затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Виготовлення документів про загальну середню освіту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
 7. У першому класі дається вербальна оцінка навчальних досягнень здобувачів освіти.
 8. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється в класних журналах.
 9. Результати навчальних досягнень за рік заносяться до особових справ здобувачів освіти.
 10. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення здобувачів освіти в навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
 11. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома здобувачів освіти класним керівником (головою атестаційної комісії).
 12. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією.
 13. В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації.
 14. Здобувачі освіти початкової освіти, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють), направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі здобувачі освіти можуть продовжувати навчання в спеціальних школах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
 15. Здобувачі початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання в тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
 16. За результатами навчання здобувачам освіти видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 17. Здобувачам освіти, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.
 18. Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до закладу III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.
 19. Здобувачам освіти, які закінчили 11-й клас, видається атестат про повну загальну середню освіту.
 20. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х (11-х) класів можуть нагороджуватися похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”, а випускники закладів III ступеня – похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, медалями – золотою “За високі досягнення у навчанні” або срібною “За досягнення у навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.
 21. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у Книгах обліку та видачі зазначених документів.

V. Виховний процес у закладІ загальної середньої освіти

1. Виховання учнів (вихованців) у закладі загальної середньої освіти здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.

Цілі виховного процесу в закладі загальної середньої освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

2. У закладі загальної середньої освіти забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

3. Примусове залучення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до вступу в будь-які об’єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

4.Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту закладу освіти.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти забороняється.

VI. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.1. Права та обов’язки здобувачів освіти

1. Здобувачі освіти мають право на:

якісні освітні послуги;

вибір форм навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, конкурсах, змаганнях, виставках, тощо;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, науково-технічної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

трудову діяльність у позанавчальний час;

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватись правил особистої гігієни;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;

дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна, майна закладу освіти та інших учасників освітнього процесу;

мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі в заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Здобувачі освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення статуту, Правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення.

6.2. Педагогічні працівники:

Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти.

Посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

До педагогічної діяльності в закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу

Керівник закладу освіти призначає вчителів, класних керівників, завідуючів навчальними кабінетами, майстернями, спортивними залами, навчально-дослідними ділянками, технічний персонал, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, Правилами внутрішнього розпорядку та Статутом закладу.

Педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

безпечні й нешкідливі умови праці;

подовжену оплачувану відпустку;

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи й законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

Педагогічні працівники закладу підлягають обов’язковій атестації.

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти й науки.

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою. Формування та забезпечення функціонування системи сертифікації педагогічних працівників здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України.

За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу освіти.

Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами закладу освіти.

Відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.3. Батьки здобувачів освіти

6.3.1. Батьки здобувачів освіти мають право:

 1. захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 2. звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 3. обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 4. брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
 5. завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 6. брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 7. отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти в закладі освіти та його освітньої діяльності.

6.3.2. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

 1. виховувати в дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 2. сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 3. поважати гідність, права, свободи й законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 4. дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 5. формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 6. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 7. формувати в дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 8. виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 9. дотримуватися установчих документів, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти й договором про надання освітніх послуг (за наявності).

6.4. Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти

1. Громадський нагляд (контроль) у системі освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю)  громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

2. Суб’єкти громадського нагляду (контролю) мають право:

ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань освіти та оприлюднювати результати таких досліджень;

проводити моніторинг та оприлюднювати результати, зокрема, щодо:

якості результатів навчання, у тому числі моніторинг державної підсумкової атестації та інших форм оцінки результатів навчання;

якості підручників та інших навчальних матеріалів;

розподілу витрат на освіту та цільового використання коштів з державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством;

брати участь у громадському обговоренні, громадських консультаціях та проводити громадську експертизу, у тому числі підручників (їх проектів), відповідно до законодавства;

здійснювати інші заходи у сфері освіти відповідно до законодавства та реалізовувати інші права, не заборонені законом.

3. Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім випадків, встановлених законодавством.

VII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

1. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

засновник;

керівник закладу освіти;

колегіальний орган управління закладом освіти;

інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

2. Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа:

 1. затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;
 2. укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;
 3. розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;
 4. затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;
 5. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;
 6. здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;
 7. забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 8. здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 9. реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та/або наглядовій (піклувальній) раді закладу освіти.

Засновник закладу освіти зобов’язаний:

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

3. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

Керівник закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

організовує діяльність закладу освіти;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

забезпечує реалізацію права здобувачів освіти на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

4. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійного колегіального органу управління закладом освіти.

Засідання педагогічної ради проводяться в міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:

планує роботу закладу;

схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

5.Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік.

Делегати загальних зборів із правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

здобувачів освіти закладу – класними зборами;

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від педагогічних працівників закладу 20, здобувачів освіти -20, батьків і представників громадськості 20. Термін їх повноважень становить рік.

Загальні збори правочинні, коли в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради закладу освіти, учасники зборів, якщо за це висловилося не менше третини їх загальної кількості, керівник закладу освіти.

Загальні збори обирають раду закладу освіти, її голову, встановлюють термін їх вповноважень,  заслуховують звіт керівника закладу про здійснення керівництва закладом, розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу, затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти, приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

6. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективу, батьків, громадськості щодо розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом освіти;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.

Основними завданнями ради є:

 1. підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 2. визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу освіти та сприяння організаційно педагогічному забезпеченню освітнього процесу;
 3. формування навичок здорового способу життя;
 4. сприяння духовному, фізичному розвитку здобувачів освіти та набуття ними соціального досвіду;
 5. підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання здобувачів освіти, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 6. сприяння організації дозвілля та оздоровлення здобувачів освіти;
 7. підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 8. ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 9. стимулювання морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 10. зміцнення партнерських обов’язків між родинами  учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, здобувачів освіти ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна його чисельність визначається загальними зборами закладу освіти.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

Рада закладу загальної середньої освіти діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальність ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи керівника закладу, власника (засновника), а також членами ради.

Рішення ради приймається більшістю голосів за наявністю не менше  двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту освітнього закладу, доводиться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, здобувачів освіти, батьків, або осіб, які їх замінюють та громадськості.

У разі незгоди адміністрації закладу освіти з рішеннями ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спільне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти.

Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути керівник закладу та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу освіти, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

Рада закладу освіти:

 1. організовує виконання рішень загальних зборів;
 2. вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 3. спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи освітнього закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 4. разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу освіти;
 5. затверджує режим роботи закладу освіти;
 6. сприяє формуванню мережі класів освітнього закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 7. приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 8. разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби здобувачів освіти а також тенденції розвитку регіону, суспільства й держави;
 9. погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 10. заслуховує звіт голови ради, інформацію керівника закладу та його заступників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;
 11. бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 12. виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи із здобувачами освіти;
 13. виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 14. вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 15. ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 16. сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно – масових заходів із здобувачами освіти;
 17. розглядає питання родинного виховання;
 18. бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово–побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально–економічних умовах;
 19. сприяє педагогічній освіті батьків;
 20. сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 21. розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти здобувачами освіти;
 22. організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням здобувачів освіти;
 23. розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи закладу ;
 24. вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 25. може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих  напрямів роботи.

7. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти

1. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти створюється за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів.

2. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

3. Члени наглядової (піклувальної) ради закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

4. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.

5. Наглядова (піклувальна) рада має право:

брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

7.14. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та педагогічні громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

7.14. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та педагогічні громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VШ. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА. Фінансово-господарська діяльність 

1. Матеріально-технічна база закладу загальної середньої освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності.

2. Майно, закріплене за закладом освіти, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

3.Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

4. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5. Фінансово-господарська діяльність закладу загальної середньої освіти здійснюється відповідно до цього Закону, законів України “Про освіту”“Про місцеве самоврядування в Україні”Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Джерелами фінансування закладу є:

державний бюджет;

місцеві бюджети;

гранти вітчизняних і міжнародних організацій;

добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.

6. Бюджетні асигнування на освіту, включаючи кошти освітніх субвенцій, позабюджетні кошти та інші кошти, отримані закладом освіти, не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти спрямовуються на діяльність, визначену установчими документами закладу освіти.

7. Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять закладу освіти у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком.

8. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні та галузеві асигнування закладів освіти, підприємств, установ, організацій системи освіти не зменшуються.

9. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОН та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад освіти. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися через централізовану бухгалтерію.

10. Заклад освіти має право згідно із законодавством орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

11. Звітність про діяльність закладу освіти ведеться відповідно до законодавства.

IX. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

1. Заклад освіти має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

За наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний обмін здобувачів освіти та педагогів у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Заклад освіти має право укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

2. Участь закладу освіти в міжнародних програмах, проектах, здобувачів освіти та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

Х. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти

1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник.

2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.