ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку для працівників

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників обговорені та затверджені

на педагогічній раді

протокол №7 від 31.08.2020 року

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників

Комунального закладу

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

«Варвинського ліцею №2»

ЗМІСТ

І. Загальні положення.

ІІ. Вихідні положення.

ІІІ. Загальні вимоги.

ІV. Правила внутрішнього розпорядку для працівників закладу освіти.

V. Робочий час і його використання.

VІ. Основні права і обов’язки працівників.

6.1. Основні права і обов’язки працівників, що займають керівні посади.

6.2. Основні права та обов’язки заступників директора з навчально-виховної та виховної роботи.

6.3. Основні права і обов’язки завідуючого господарством.

6.4. Основні права і обов’язки педагогічних працівників.

6.5. Основні права і обов’язки працівників, що займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю.

VІІ. Основні обов’язки власника або уповноваженого ним органу.

VІІІ. Режим роботи.

ІХ. Заохочення за успіхи в роботі.

Х. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

I. Загальні положення

1.1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

У КЗСО І-ІІІ ступенів Варвинському ліцеї №2 (далі заклад освіти) трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і освітнього процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.2. Ці правила поширюються на всіх працівників закладу освіти:

– адміністративний персонал;

– педагогічний персонал;

– непедагогічний персонал;

– обслуговуючий персонал.

1.3. Метою цих правил є визначення обов’язків працівників закладу освіти, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальних закладах. Зазначені норми закріплені в Типових правилах внутрішнього розпорядку, відповідно до яких трудові колективи закладів освіти затверджують за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету свої правила внутрішнього розпорядку.

1.4. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує директор закладу освіти закладу освіти в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

1.5. Правила, розроблені на основі Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою.

1.6. Правила повинні сприяти посиленню заходів дисциплінарного і громадського впливу до порушників дисципліни, заохочувати прагнення до добросовісної праці.

1.7. Правила погоджені з профспілковим комітетом і враховують умови роботи закладу освіти.
1.8. Дані Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти є організаційно-правовим документом, упорядковуючим відносини суб’єктів навчально-виховного та трудового процесів у закладі, життєдіяльність якого регламентується законодавством, що діє у сфері загальної середньої освіти України.

1.9. Правила внутрішнього розпорядку закладу освіти складені з урахуванням змісту основних організаційно-правових документів комунальної установи освіти – Статуту навчального закладу та Колективного договору, – якими визначається специфіка взаємодії та взаємовідносин учасників освітнього процесу – учнів, їхніх батьків (осіб, що їх замінюють), педагогів (у тому числі керівників – директора та його заступників), інших працівників закладу освіти, якими визначаються відносини учасників трудового процесу –  керівників установи (директора, заступників директора), педагогів, інших працівників закладу.

1.10. Правила внутрішнього розпорядку закладу освіти вступають у дію і вважаються чинними до прийняття нового документу, розробленого і затвердженого у встановленому порядку. Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти є обов’язковими для виконання, поширюються на всіх працівників установи, незалежно від посади, рівня освіти та професійної підготовки, кваліфікаційної категорії та навантаження, належності до професійної спілки тощо, поширюються на всіх учнів закладу, на всіх батьків (осіб, що їх замінюють), діти яких є учнями даного закладу освіти.

1.11. Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти є невід`ємною складовою і поділені на групи осіб, що в сукупності складають цілісну структуру. Кожна складова триєдиної структури спрямована на конкретний об’єкт-суб’єкт колективних відносин у закладу освіти, враховує його специфіку, роль і функцію в системі життєдіяльності закладу. У зв`язку з цим у закладі освіти діють Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників освітнього закладу, Правила внутрішнього розпорядку для учнів, Правила внутрішнього розпорядку для батьків (осіб, що їх замінюють). Кожна група правил поширюється на відповідні категорії суб’єктів, апелюючи, в свою чергу, до відповідної групи нормативно-правових документів, що входять до законодавчої бази державної системи загальної середньої освіти.

1.12. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положенням, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку відповідного закладу освіти та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

ІІ. Вихідні положення

2.1.Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти спираються на поняття усвідомленої дисципліни та відповідальності, поняття організованої взаємодії і організаційної культури, що складають підґрунтя для сумісної успішної діяльності членів колективу і є необхідною умовою ефективної організації освітнього процесу та організації праці у закладі освіти.

2.2.Дисципліна у закладі забезпечується перш за все самодисципліною та самоконтролем працівників закладу освіти, методами переконання та заохочення – з боку адміністрації освітнього закладу за підтримки органів громадського самоврядування закладу, первинної профспілкової організацій. До порушників дисципліни відповідно до заподіяного застосовуються заходи громадського та дисциплінарного впливу, передбачені в підрозділах даних Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, згідно з чинним законодавством України.

2.3.Внутрішні організаційні процеси в закладі, дотримання порядку в ньому регламентуються поняттям режиму роботи, що встановлюється спеціальним наказом керівника установи на 01 вересня кожного навчального року, який приймає рішення, виходячи з діючих нормативів та інструктивних вимог, з урахуванням змісту робочого навчального плану закладу освіти на рік.

Режим роботи закладу протягом навчального року може бути змінений за наявності об’єктивних на то причин та обставин, про що видається  спеціальний наказ керівника за погодженням педагогічною радою навчального закладу.

2.4. Заклад освіти працює в одну зміну. Початок робочого дня у закладі о 8.00, що враховується при встановленні режиму роботи закладу освіти на початок кожного навчального року.

Початок робочого дня для окремих категорій працівників може не співпадати із встановленим по закладу освіти, що відбивається у відповідних організаційних документах закладу (в графіках роботи, в розкладах занять тощо). Виняток становлять працівники, у тому числі – педагогічні, що залучаються до чергування по закладу освіти на початок навчального дня. Кінець робочого дня для працівника визначається його педагогічним навантаженням, що відбивається у відповідних організаційних, організаційно-правових документах закладу освіти, які регламентують порядок її життєдіяльності.

2.5. Початок навчального дня, що складає частину робочого дня, не є статичним, визначається, першочергово виходячи з діючих вимог щодо гранично припустимого навантаження для учнів різних вікових категорій, щодо термінів перерв для учнів протягом навчального дня тощо. Початок навчального дня встановлюється не пізніше за 30 хвилин від початку робочого дня, відбивається у розкладі дзвоників, що затверджується директором закладу освіти.

Кінець навчального дня для учня відповідної вікової категорії визначається його навантаженням, що відбивається у розкладах занять, у тому числі – в позаурочний час.

2.6. Дотримання режиму роботи закладу освіти є обов’язковим для всіх членів освітнього процесу, перш за все – для всіх категорій працівників та учнів. Батьки учнів (особи, що їх замінюють) повинні бути обізнані щодо режиму роботи закладу освіти, вимагати його дотримання з боку дітей, педагогів, інших працівників закладу освіти.

ІІІ. Загальні вимоги

3.1. Щоденно, з 8.15 виставляються чергові учні та чергові учителі згідно з графіком чергування.

3.2. Чергові учителі та учні чергового класу мають проявити належну ввічливість і тактовність у спілкування з батьками та людьми, які завітали до ліцею. Сторонніх в приміщення закладу освіти не пропускати.

3.3. Чергові учні разом із медичною сестрою перевіряють зовнішній вигляд учнів.

3.4. За організацію чергування вчителів та класів по закладу освіти, порядок, чистоту і дисципліну відповідає заступник директора з виховної роботи та чергові учителі, які в обов’язковому порядку під час чергування носять бейдж з надписом «Черговий учитель».

3.5. Паління в приміщенні та на прилеглій території закладу освіти суворо забороняється як для учнів, так і для працівників освітнього закладу.

3.6. Учителі закладу освіти повинні приходити на роботу не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку свого уроку.

3.7. Початок занять в закладу освіти о 8.30 год. Після закінчення уроку учні та учителі виходять з кабінету до коридору. У цей час кабінети провітрюються. Чергові учителі закладу освіти під час перерв чергують на поверхах і забезпечують дисципліну учнів та несуть персональну відповідальність за поведінку дітей під час перерв.

3.8. Всі вчителі закладу освіти повинні спланувати виконання програм враховуючи структуру та режим навчального року, річний план роботи закладу і календарно-тематичні плани з предметів. Календарно-тематичні плани на I семестр затвердити до 15 вересня, на II семестр – до 15 січня.

3.9. Ведення зошитів здійснювати з дотриманням вимог вимог МОН.

3.10. Ведення щоденників вважати обов’язковим для кожного учня. Семестрові, річні, державної атестації, підсумкові оцінки виставляються в щоденники та табелі учнів. Табеля учнів зберігаються у класного керівника та видаються учням лише на зимові та літні канікули. Учні повертають табелі з обов’язковим підписом батьків в перший день другого семестру.

3.11. Вчитель-предметник несе відповідальність за збереження фонду шкільних підручників і стежить за тим, щоб підручники учнів класу з його предмету були обгорнуті та підписані. За облік підручників, отриманих в шкільній бібліотеці для класу відповідальність несе класний керівник, який проводить виховну роботу з класом по збереженню отриманих підручників.

3.12. Внесення змін в класні журнали: зарахування та вибуття учнів вносить тільки класний керівник на підставі наказу директора закладу.

3.13. Категорично забороняється відпускати учнів на різноманітні заходи (репетиції, змагання тощо) без дозволу адміністрації закладу освіти.

3.14. Заняття в кабінетах, навчальних майстернях, спортивному залі проводити за розкладом, затвердженим директором закладу.

3.15. Позакласні заходи проводити за планом, затвердженим директором закладу.

3.16. Працівники (крім працівників їдальні) 1 раз на рік повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства. Працівники їдальні проходять медогляд 1 раз у півроку. У разі відсутності медичного огляду працівники до роботи не допускаються

3.17. Всі уроки розпочинаються з перевірки присутніх учнів та відповідного запису в класному журналі та обліку відвідування учнів класу.

3.18. Проведення всіх заходів, таких як гурткова робота та додаткові заняття, спортивні секції та інші заняття, а також перебування вчителів, учнів та співробітників у приміщенні закладу освіти дозволяється тільки до 21.00 години.

3.19. Понеділок (08.30) – день проведення щотижневої оперативної наради адміністрації ліцею.

3.20. Вчитель зобов’язаний бути присутнім на нарадах, педрадах тощо. Дата, година і місце їх проведення доводяться до відома освітянському коллективу через оголошення на дошці оперативної інформації.

3.21. Розпорядження та доручення, які передаються вчителям адміністрацією закладу освіти через оголошення та (або) у телефонному режимі є обов’язковими для виконання.

3.22. У кожному навчальному кабінеті закріпити за учнем постійне робоче місце з метою його матеріальної відповідальності за збереження меблів.

3.23. Не допускати на уроки учнів у верхньому одязі.

3.24. Класний керівник несе відповідальність за дотримання учнями його класу рекомендації щодо ділового одягу.

3.25. За збереження навчально кабінету несе відповідальність (у тому числі матеріальну) вчитель, який працює в даному кабінеті.

3.26. Після закінчення уроків, вчитель зобов’язаний залишити кабінет, закрити кран водопостачання, вимкнути світло та технічні засоби навчання, закрити вікна.

3.27. Категорично забороняється виставляти учнів із класу за порушення дисципліни під час уроків.

3.28. Класні журнали оформлюються пастовими ручками тільки чорного кольору. Виправлення оцінок, користування корректором, заклеювання в класних журналах категорично забороняється.

3.29. Вважати основною вимогою до всіх працівників розпочинати та закінчувати робочий день із ознайомленням з оголошеннями, які розміщені на стенді оперативної інформації.

3.30. Відпускати учнів із занять мають право тільки адміністрація та класний керівник за погодженням з медичною сестрою чи іншого підтверджувального документу.

3.31. Заміна уроку проводиться учителем у тому кабінеті, в якому він зазначений у розкладі занять, затвердженим директором закладу освіти.

3.32. Після проведення уроку по заміні учитель зобов’язаний поставити свій підпис на сторінці класного журналу з відповідного предмету і розписатися в «Книзі заміни уроків» у заступника директора з навчально-виховної роботи.

3.33. Заступник директора з навчально-виховної зобов’язаний щоденно на дошці оперативної інформації вивішувати оголошення про заміну уроків на наступний день. У іншому випадку – індивідуально проінформувати учителя про заміну.

3.34. Учитель не може відмовлятися від заміни уроків без поважних причин.

3.35. Категорично забороняється проводити заміну уроків по домовленості між учителями без дозволу на те адміністрації закладу освіти.

3.36. Категорично забороняється учителям продовжувати вести урок після дзвінка на перерву, так само і затримувати його початок після дзвінка на урок.

3.37. При виході на лікарняний вчитель зобов’язаний попередити адміністрацію про термін хвороби.

3.38. Вихід на роботу будь-якого працівника закладу освіти після хвороби можливий тільки при подані заступникові директора з навчально-виховної роботи лікарняного листа.

3.39. Класний керівник зобов’язаний щоденно відмічати відсутніх учнів у класному журналі. Учень зобов’язаний подати класному керівникові медичну довідку, якщо він був відсутнім на заняттях через хворобу. У противному випадку – принести письмове пояснення від батьків про причину відсутності на заняттях, яке зберігається в особовій справі до кінця навчального року.

3.40. Проведення екскурсій, пов’язаних з виїздом учнів за межі смт.Варва, дозволяється тільки після оформлення наказу по закладу освіти, проведення інструктажу з техніки безпеки заступником директора з навчально-виховної роботи, або виховної роботи (з обов’язковим підписом у відповідному журналі). Відповідальність за охорону життя та здоров’я учнів під час їх перебування в закладі освіти, прогулянок, екскурсій та при проведенні позакласних заходів покладається на вчителів та класних керівників.

3.41. Класні керівники 1-4 класів повинні супроводжувати дітей до їдальні та назад, бути присутніми під час сніданку та обіду дітей, а також забезпечувати порядок.

3.42. Мобільні телефони учнів та вчителів з 8.30 та до кінця занять повинні бути вимкненими або переведені у безшумний режим роботи.

3.43. Завідувачі кабінетами зобов’язані виконувати всі вимоги з техніки безпеки, охорони життя та здоров’я учнів, проводити інструктажі, вести відповідні журнали, забезпечити наявність медичної аптечки.

3.44. Учителі фізичної культури проводять уроки у спортивному залі на спортивному майданчику закладі та стадіоні «Юність». Обов’язково супроводжують учнів до спортивного залу, спортивного майданчика, стадіону і назад.

3.45. Учителі фізичної культури категорично заборонено допускати до активних фізичних занять учнів, які не пройшли медичного огляду.

Пости чергових по ліцею

Пост No 1 – 1-й поверх вестибюль – 2 учні, черговий учитель

Пост No 2 – 1-й поверх (початкова школа) – 2 учні, черговий учитель

Пост No 3 – їдальня – 2 учні, черговий учитель

Пост No 4 – 1-й поверх коридор – 2 учні, черговий учитель

Пост No 5 – 2-й поверх вестибюль – 2 учні, черговий учитель

Пост No 6 – 2-й поверх (початкова школа) – 2 учні, черговий учитель

Пост No 7 – канцелярія – 2 учні, черговий учитель

Пост No 8 – 1-й поверх коридор – 2 учні, черговий учитель

Пост No 9- подвір’я – черговий учитель початкових класів

ІV. Правила внутрішнього розпорядку для працівників закладу освіти

4.1. Порядок прийняття на роботу та звільнення з роботи.

4.1.1.Педагогічний працівник, що влаштовується на роботу до закладу освіти, повинен надати такі документи:

– заява;

– лист обліку кадрів;

– автобіографія;

– паспорт або ID-картку та їх ксерокопію у двох примірниках;

– довідку про присвоєння ідентифікаційного коду та її ксерокопію у двох примірниках;

– диплом з додатком до нього (листком оцінок за опановані предмети) або інший документ про освіту (професійну підготовку) та його ксерокопію у двох примірниках;

– військовий квиток (у разі наявності) та його ксерокопію у двох примірниках;

– документ про реєстрацію розірвання шлюбу (у разі розбіжності у прізвищах на документах) та його ксерокопію у двох примірниках;

– трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, та її ксерокопію (в двох примірниках – у разі претендування на погодинне суміщення).

Усі копії наданих документів завіряються керівником закладу, скріплюються печаткою.

4.1.2.У разі проходження атестації на попередньому місці роботи педагогічний працівник представляє оригінал атестаційного листа і надає до нього ксерокопії у двох примірниках. Атестаційний лист повертається працівникові після завірення копій керівником освітнього закладу.

4.1.3. Проходить співбесіду з дирекцією закладу освіти, а також з головою відповідного методичного об’єднання; технічний і навчально-допоміжний персонал – з завідуючим господарством.

4.1.4. Особа, що працевлаштовується на посаду, не пов’язану з педагогічною діяльністю, подає той самий перелік документів, крім атестаційного листа, але з однією ксерокопією.

4.1.5. Ксерокопії документів, наданих педагогічним працівником, що приймається на роботу, зберігаються в його особових справах: за місцем безпосередньої роботи – в ліцеї, за місцем розташування власника – Варвинської селищної ради (відділ освіти, молоді та спорту) .

4.1.6. Ксерокопії документів, наданих працівником, що не претендує на педагогічну діяльність, зберігаються у роботодавця – директора закладу.

4.1.7. Працівник, що влаштовується на роботу в заклад освіти, несе відповідальність за достовірність представлених документів.

4.1.8. Працівник, що влаштовується на роботу в заклад освіти, власноруч заповнює особовий листок встановленого зразку та надає автобіографію (педагогічний працівник – в двох примірниках).

4.1.9. Працівник, що влаштовується на роботу в заклад освіти, за власним бажанням або за необхідністю, може надати інші документи про себе та членів своєї сім’ї і, відповідно, – копії до них, якщо такі документи впливають на визначення оплати його праці, відтворюють право на додаткову соціальну відпустку тощо (пенсійне посвідчення, свідоцтво про народження дитини і т.ін.).

4.1.10.Працівник, що влаштовується на роботу в заклад освіти, не зобов’язаний повідомляти про партійну або національну приналежність, надавати відомості про походження та надавати іншу інформацію про себе і, в свою чергу, – відповідні документи, подання яких не передбачено законодавством України. Вимагання з боку роботодавця при укладанні трудового договору таких відомостей забороняється.

4.1.11.Прийняття на роботу працівника оформлюється наказом директора закладу освіти, що оголошується працівникові під підпис.

4.1.12.Працівник вважається прийнятим на роботу з часу визначеного у змісті наказу.

4.1.13. Оплата праці особи, прийнятої на роботу в заклад освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства про працю на підставі нормативно-фінансових документів по факту допуску працівника до виконання своїх посадових обов’язків. Для працівника установи освіти таким допуском є особиста санітарна книжка, оформлена у встановленому порядку. Санітарна книжка повинна містити медичний висновок про стан здоров’я суб’єкта праці за показниками, визначеними спеціальним документом, визначаючим згідно вимогам до стану здоров’я працівників системи загальної середньої освіти. Перевірку за кількісним показником всіх необхідних результатів медичного огляду для допуску працівника до роботи в закладі освіти здійснює– медичний працівник, закріплений за закладом освіти.

4.1.14. Працівник, прийнятий на роботу в заклад освіти, у разі відсутності позитивного медичного висновку за показниками в повному обсязі тимчасово не допускається до виконання обов’язків, про що видається по закладу відповідний наказ. У наказі, за погодженням з працівником, обов’язково визначаються терміни, в які він зобов’язаний пройти процедуру медичного огляду для отримання висновку-допуску в повному обсязі. Час, визначений у змісті наказу і витрачений працівником відповідно на медичне обстеження, оплаті не підлягає. У разі дострокового отримання повного медичного висновку працівник допускається до роботи на підставі спеціально виданого наказу по школі.

Санітарна книжка особи, що влаштувалася на роботу заклад освіти, з результатами медичного огляду-допуску в повному обсязі зберігається в закладі під наглядом закріпленого за ним медичного працівника. Відповідальність за організацію збереження санітарної книжки та здійснення контролю за її збереження несе медична сестра закладу освіти.

4.1.15. На осіб, які працюють понад п’яти днів, ведуться трудові книжки. Записи в трудових книжках працівників здійснюються згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58. Трудові книжки працівників, окрім трудової книжки керівника закладу, зберігаються як документи суворої звітності безпосередньо в закладі освіти. За збереження і видачу трудових книжок, за організацію ведення їх обліку персональну відповідальність несе секретар-діловод закладу.

4.1.16. На осіб, які працюють у закладі освіти за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис відомостей про роботу за сумісництвом у трудову книжку оформлюється за бажанням працівника уповноваженим органом або роботодавцем за місцем основної роботи.

4.1.17. Працівники закладів та установ освіти приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

4.2. Адміністрація зобов’язана:

– познайомити працівника з наказом, у якому назва посади відповідає ЕТКС робіт та професій, штатному розкладу, умовам праці і її оплати;

– пояснити права і обов’язки працівника у відповідності з посадовими інструкціями;

– ознайомити з Правилами внутрішнього розпорядку;

– провести інструктаж з техніки безпеки, виробничій санітарії, протипожежній безпеці і організації роботи по охороні життя і здоров’я дітей.

4.3. При оформленні на роботу в наказі може бути обумовлений випробувальний термін. Термін випробування при прийомі на роботу встановлюється у відповідності з діючим законодавством, але не більше одного місяця. Результати випробування оцінює адміністрація. Якщо працівник не відповідає займаній посаді, адміністрація протягом терміну чи відразу після його закінчення припиняє договір без погодження з профспілковим комітетом і без виплати вихідної допомоги.

4.5. Переведення на іншу роботу, в тому числі і тимчасову, здійснюється тільки з письмової згоди працівника. У випадках виробничої необхідності адміністрація може перевести технічного працівника з однієї ділянки роботи на іншу із збереженням тарифної ставки і встановлених об’ємів роботи.

4.6. Процедура прийняття на роботу та звільнення працівників визначається у законодавством України про освіту, законодавством про працю, а також регулюється іншими нормативно-правовими документами, що діють у системі загальної середньої освіти.

4.7. Роботодавцем для педагогічного працівника установи є директор закладу освіти, що укладає трудовий договір з ним. Тривалість трудового договору, а також його зміст (посада, навантаження, графік роботи, розклад, вимоги до педагогічного працівника) визначаються виробничою ситуацією, що склалася в закладі на момент прийняття педагогічного працівника на роботу.

4.8. Роботодавцем для працівника, який не належить до категорії педагогічних працівників, є керівник ЗНЗ, що укладає з ним трудовий договір, тривалість і зміст якого (посада, графік роботи) визначаються штатним розписом та фактичною виробничою ситуацією на момент прийняття працівника на роботу.

4.9. Особа, що влаштовується на роботу в заклад освіти, повинна бути ознайомлена керівником закладу щодо вимог до відповідної посади – з посадовими обов’язками, що передбачені для виконання, з правами та обов`язками працівника тощо.

4.3. Директор закладу освіти зобов’язаний:

а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки на істотні умови праці, повідомити про наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та про можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, роз’яснити працівникові його права на пільги і компенсації за роботу в небезпечних та шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і Колективного договору;

б) ознайомити працівника з Правилами внутрішнього розпорядку та Колективним договором, Статутом закладу, Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, Посадовою інструкцією;

в) проінструктувати працівника з охорони праці та протипожежної безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці.

Виконання зобов’язань керівника закладу стосовно осіб, які влаштовується на роботу, зазначених вище у пункті, може бути делеговано заступникові директора, відповідальному за охорону праці у навчальному закладі. Ознайомлення з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Посадовою (або робочою) інструкцією як повноваження не можуть бути делеговані. Із зазначеними документами директор ознайомлює працівника під підпис особисто. У разі відмови працівника ставити підпис про ознайомлення з документом складається акт про факт ознайомлення. З часу ознайомлення вступають у дію вимоги до працівника як посадовця.

Розірвання трудового договору з працівником за ініціативи роботодавця як уповноваженого органу припускається у випадках, передбачених чинним законодавством. Припинення трудового договору, укладеного між працівником та роботодавцем, може мати місце на підставах, передбачених чинним законодавством, оформлюється відповідним наказом роботодавця, стосовно педагогічних працівників – з виконанням процедури, аналогічної прийняттю на роботу. Днем звільнення вважати останній день роботи.

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи в закладі освіти може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадку ліквідації ЗНЗ як комунальної установи державної форми власності або її реорганізації, у випадку скорочення кількості працюючих або штату працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Роботодавець – директор закладу освіти зобов’язаний видати працівникові у день звільнення належно оформлену трудову книжку, запис про причину звільнення повинен здійснюватись у відповідності з формулюванням чинного законодавства, з посиланням на відповідний пункт, статтю закону.

Визначені вище правила прийняття на роботу і звільнення працівників поширюються на всіх працівників закладу освіти, крім її керівника.

Особа (керівник навчального закладу), повинна відповідати вимогам для призначення на посаду, передбаченим чинним законодавством України про освіту, а також (бажано) мати, крім вищої педагогічної освіти, спеціальну підготовку, належний кваліфікаційний рівень, що підтверджується відповідним документом (дипломом).

Особа, що працевлаштовується на посаду директора закладу освіти, подає роботодавцю такий пакет документів:

– трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

– паспорт та ідентифікаційний код;

– диплом про отримання вищої педагогічної освіти;

– диплом (інший документ), що підтверджує володіння спеціальними знаннями з питань управління навчальним закладом, засвідчує професійну підготовку;

– військовий квиток (у разі наявності);

– інші документи (за бажанням, необхідністю або передбачені процедурою працевлаштування на посаду).

Усі представлені документи повинні супроводжуватися ксерокопіями (кількість примірників – за вимогою уповноваженої особи органу управління освіти).

Особова справа керівника зберігається в двох примірниках – у роботодавця, у відділі освіти, молоді та спорту Варвинської селищної ради та безпосередньо за місцем працевлаштування.

Трудова книжка директора закладу освіти зберігається в відділі освіти, персональну відповідальність за організацію та якість її ведення, зберігання та видачу несе керівник відділу освіти.

При прийнятті на роботу особи, що працевлаштовується на посаду директора закладу освіти, записи в трудовій книжці повинні підтверджувати наявність у працівника досвіду роботи, що становить не менше 3-х років педагогічної стажу.

Директор, як і інші працівники закладу, зобов’язаний мати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в освітньому закладі.

Припинення трудового договору з керівником або його розірвання з ініціативи роботодавця може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством. У такому випадку роботодавець повідомляє директора заздалегідь – не пізніше ніж за 2 місяці до визначеного кінцевого строку договору.

V. Робочий час і його використання

5.1. Тривалість робочого тижня для працюючих у закладі освіти на тарифну ставку не може перевищувати 40 годин на тиждень. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи визначається правилами внутрішнього розпорядку, які затверджує керівник закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержання тривалості робочого тижня.

У межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні нести всі види та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану та плану роботи.

Час початку і закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти. Для окремих працівників умовами праці може бути передбачений інший режим роботи.

при п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи педагогічного працівника визначається навчальним планом та розкладом занять, затвердженим директором та погодженим з ПК та ДПСС і включає підготовчу, виховну, методичну, організаційно-педагогічну та іншу роботу відповідно до посади. Для цих працівників встановлюється наступна тривалість щоденної роботи відповідно до особистого плану затвердженого у директора закладу освіти:

– класний керівник працює з дотриманням тривалості робочого тижня, але не менше 5-ти годин на тиждень (класна година, виховний захід, батьківські збори, всеобуч, контроль за дотримання санітарно-гігієнічного режиму закріпленого класу, робота з щоденниками, індивідуальна робота з учнями та батьками(опікунами), тощо);

– черговий вчитель згідно з графіком чергування;

– завідувач кабінетом працює з дотриманням тривалості робочого тижня, але не менше трьох годин на тиждень.

У дні тижня, в які за розкладом занять у педагогічних працівників не передбачено проведення уроків, вихідними для нього не вважаються, він залучається до організаційно-педагогічної, методичної діяльності, відповідно до посади.

Робота вчителя-предметника розпочинається за 15 хв. до початку уроків, визначених розкладом.

5.2. При відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти заступник директора з навчально-виховної роботи зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

5.3. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (керівника) закладу освіти дозволу профспілкового комітету.

Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі або додаванням вільного дня до відпустки.

5.4. Керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.

Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років.

Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

5.5. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

5.6. Робота органів самоврядування закладу освіти регламентується Положеннями про відповідні заклади освіти, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та Статутом.

5.7. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки керівнику закладу освіти оформляється наказом. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше шести днів для для дорослих і дванадцяти днів для осіб, молодше вісімнадцяти років. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, молодше вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку з шкідливими умовами праці.

5.8. Педагогічним працівникам забороняється:

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в) передоручати виконання трудових обов’язків.

г) палити в приміщенні та на території школи.

д) відпускати учнів із уроків, випроваджувати з класу під час занять, посилати за батьками та виконувати інші доручення.

5.9. Забороняється в робочий час:

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;

б) відволікання працівників закладу освіти від виконання професійних обов’язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

5.10. Установити час початку робочого дня для таких категорій працівників закладу:

– технічних працівників і чергових заступників директора – 8.00;

– педагогічних працівників – за 15 хвилин до початку уроку;

– педагогічних працівників, що мають перші уроки – 8.00;

– обслуговуючого персоналу – 8.00;

– медичної сестри – 8.00.

5.11. Визначити час завершення робочого дня (з 30-хвилинною обідньою перервою) для обслуговуючого та технічного персоналу – 16.30.

5.12. Установити для адміністративного персоналу при необхідності ненормований робочий день (за окремим графіком).

5.13. Вважати основною вимогою до всіх працівників розпочинати й закінчувати робочий день з ознайомлення з оголошеннями, розміщеними на інформаційному стенді.

5.14. Режим роботи закладу

7.35 – 8.20 – 0 урок

8.30-9.15 – І урок;

9.15-9.25 – перерва;

9.25-10.10 –ІІ урок;

10.10-10.20 –перерва;

10.20-11.05 –ІІІ урок;

11.05- 11.35 –велика перерва;

11.35-12.20 –IV урок;

12.20- 12.30 –перерва;

12.30-13.15 –V урок;

13.15-13.25 –перерва;

13.25-14.10 – VІ урок;

14.10-14.20 –перерва;

14.20-15.05 –VІІ урок.

8.30 – щотижневе планування роботи дирекції (понеділок);

15.15 – нарада при директору для всього педагогічного колективу (перший понеділок місяця);

четвер – санітарний день;

субота – додатковий день для проведення гуртків та спортивних змагань.

5.15. Учителі, які здійснюють останні уроки, супроводжують учнів до гардероба та забезпечують порядок під час виходу учнів із вестибюля й подвір’я в зимовий період.

5.16. Учителі закладу освіти подають щоденні відомості загального обліку відвідування (після першого уроку), запізнень на уроки, а також інформацію про те, чи відповідає одяг учнів вимогам щодо шкільної форми.

5.17. Обов’язково впродовж трьох днів давати звіт по всім фінансовим та господарським надходженням, зокрема тому, що було придбано за рахунок.

5.18. Педагогічне навантаження вчителя закладу освіти становить 18 годин на тиждень.

Педагогічне навантаження вихователя групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу становить 30 годин.

У тривалість робочого тижня (дня) вчителя, окрім педагогічного навантаження, входять і інші види педагогічної діяльності, передбачені посадовою інструкцією та режимом робочого часу, а саме: підготовчу, виховну, методичну, організаційно-педагогічну та іншу роботу відповідно до посади, навчального плану.

5.19. У разі виконання вчителем встановленого педагогічного навантаження 18 годин за 3-4 дні, в інших днях тижня, в яких за розкладом занять у вчителя непередбачено уроків, вихідними днями для нього не вважаються. Протягом цього часу педагогічний працівник може бути залучений до іншої організаційно-педагогічної діяльності. У ці дні педагогічному працівнику може надаватися методичний день для зайняття самоосвітою та роботою в методичному кабінеті.

5.20. У робочий час вчителя також входять підготовка до уроків, класне керівництво, перевірка зошитів, завідування (майстернями, навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками), індивідуальна позакласна робота за дітьми, робота з батьками тощо.

5.22. Тривалість робочого дня працюючого на тарифну ставку педагогічного працівника розраховується, виходячи з норм 40-годинного робочого тижня. Робочий день педагогічного працівника  включає:

– академічні години навчальних занять (у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, з п’ятого класу і вище – 45 хвилин), що проводяться педагогічним працівником згідно з розкладом навчальних занять, погодженим з профкомом і затвердженим директором закладу освіти. Зміни в навчальному навантаженні педагогічного працівника протягом робочого дня можуть здійснюватись у разі залучення його до заміни відсутнього педагогічного працівника;

– час, визначений у спеціальному графіку, затвердженому директором закладу передбачений для чергування педагогічного працівника на об’єкті в приміщенні закладу або на її території, закріпленою за ним;

– час участі педагогічного працівника в заходах, передбачених планом роботи закладу освіти на поточний навчальний рік, що погоджується на початок поточного навчального року педагогічною радою;

– час, який витрачається педагогічним працівником на проведення зустрічей з батьками учнів (особами, що їх замінюють), на календарно-тематичне планування навчальних занять відповідно до навантаження, на підготовку уроків та перевірку учнівських зошитів, розробку і оформлення дидактичних та методичних матеріалів, на проведення моніторингових досліджень, складання звітів тощо.

Якщо в період осінніх, зимових, весняних і літніх канікул, які встановленні для учнів освітнього закладу, не збігаються зі щорічними оплачуваними основними та додатковими відпустками педагогічних працівників, то ці періоди вважаються їх робочим часом. У цей період керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, який не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул. Організація роботи працівників навчального закладу здійснюється згідно з планом роботи в канікулярний період. Для контролю за дотриманням працівниками встановленого режиму робочого часу ведеться Табель обліку використання робочого часу за встановленою типовою формою.

У разі відсутності вчителя на роботі з поважних причин керівник закладу освіти організовує заміщення тимчасово відсутнього працівника учителем тієї ж спеціальності. Таке покладання обов`язків не є сумісництвом і рахується для вчителя, що здійснює заміщення відсутнього працівника, додатковою кількістю занять та не потребує його згоди.

До заміни уроків залучаються вчителі, у яких немає уроків згідно з розкладом. Якщо замінити вчителя тією ж спеціальністю немає можливості, як виняток, заступник директора з навчально-виховної роботи закладу освіти вносить зміни в розклад або замінює відсутніх учителів учителями, які викладають інші предмети.

Відповідальний черговий учитель по закладу освіти приходить в заклад освіти за тридцять хвилин до початку занять. Черговий перевіряє наявність чергових по поверхах (вчителів і учнів) і організовує заміну відсутніх. Чергові учителі з`являються на чергування не пізніше, як за 20 хвилин до початку чергування. Чергові по поверхах слідкують за тим, щоб під час перерви в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, за порядком в коридорах, на сходинках. Всі учителі зобов`язані слідкувати за виконанням учнями Правил внутрішнього розпорядку, режиму роботи закладу освіти, санітарно гігієнічних вимог.

5.23. Працівники закладу освіти, у тому числі – педагогічні, за необхідності залучаються до чергування по закладу у святкові та вихідні дні, про що за погодженням з профкомом видається спеціальний наказ по закладу освіти, у змісті якого в обов’язковому порядку обговорюється надання днів відпочинку працівникові (педагогічному – в період канікул, що не збігаються з його щорічною основною відпусткою) або здійснення оплати за роботу у святковий день у подвійному розмірі.

Забороняється залучати до чергування по закладу у вихідні та святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від 3-х до 14-ти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні та святкові дні без їхньої згоди.

5.24. Залучення до чергування по закладу освіти під час навчально-виховного процесу педагогічних працівників-матерів, що мають дітей віком до 3-х років, а також, що мають дітей-інвалідів, здійснюється за попереднім узгодженням з ними в індивідуальному порядку часу та об’єкту чергування, що визначені у графіку.

5.25. Забороняється відволікати педагогічних працівників у робочий час від виконання їх безпосередніх обов’язків, передбачених посадовою та робочою інструкціями. Категорично забороняється відволікати педагогічного працівника від проведення навчального заняття, від чергування на об’єкті, закріпленим за ним в приміщенні закладу освіти або на її території, за який він несе персональну відповідальність.

5.26. Рішення про тимчасову зміну режиму роботи закладу у період канікул та тимчасового призупинення навчально-виховного процесу (карантину), зокрема – зміну початку робочого дня для педагогічних працівників, приймається директором закладу освіти за погодженням з профспілковими комітетами, оформлюється окремим розпорядженням (наказом) по ліцею і доводиться до відома членів педагогічного колективу не пізніше, ніж за день до початку канікул або карантинного режиму.

5.27. У разі призупинення роботи закладу освіти, спричинене відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (епідемії, карантин, буревій, капітальний ремонт, пожежа, повінь, громадянські дії у вигляді загальної суспільної непокори тощо) працівникам час простою оплачується з розрахунку встановленого положенням колективного договору.

5.28. На заняттях можуть бути присутні посторонні особи лише з дозволу директора закладу освіти (або його заступників у разі відсутності директора).

5.29. Питання необхідності присутності або відсутності на роботі працівників у разі простою вирішується в конкретному випадку адміністрацією за погодженням з профкомом закладу.

5.30. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік до 5 січня. У разі перенесення робочих днів у зв’язку з новорічними та різдвяними святами на виконання наказу вищих органів управління освіти – складається не пізніше, ніж до 15 січня. В ньому попередньо визначаються терміни щорічної відпустки кожного працівника закладу в місяцях, в які вміщується кількість календарних днів, передбачених на щорічну основну відпустку працівникові чинним законодавством (для педпрацівників – 56 календарних днів, для інших працівників – 24 календарні дні).

5.31. Щорічна основна відпустка педагогічним працівникам повної тривалості у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Педагогічним працівникам у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року за наявності відповідних документів. Невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, в період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, в інший канікулярний період.

5.32. Терміни щорічної основної відпустки працівника, перший та останній її дні уточнюються на кінець навчального року з урахуванням термінів, викладених в його особистій заяві, та виробничої ситуації, що склалася, доводяться до відома працівника не пізніше, ніж за 2 тижні до першого дня відпустки. За директором закладу освіти закріплюється право не задовольнити особисту заяву працівника щодо термінів щорічної основної відпустки.

5.33. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, що основна її частина складає не менше 14 днів. Перенесення відпустки на інший термін, відкликання з відпустки допускається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.34. Надання відпустки оформлюється спеціальним наказом по закладу освіти. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд.

5.35. Директору щорічна основна відпустка надається за погодженням з вищестоячим органом управління освіти на підставі особистої заяви. Терміни щорічної основної відпустки заступників директора з навчально-виховної роботи встановлюються з урахуванням визначеного терміну щорічної відпустки керівника установи.

Робочий день працівника закладу, що прийнятий на посаду, не пов’язану з педагогічною діяльністю, регулюється спеціально складеним завідуючим господарством графіком роботи з передбаченою перервою на обід, який за виробничою необхідністю та для раціонального розподілу праці може не співпадати (збігатися) зі встановленим режимом роботи закладу.

Робочий графік складається для кожного працівника закладу окремо і затверджується керівником закладу освіти. Робочий графік містить дані про початок робочого дня та його закінчення, про термін обідньої перерви та відтворює тривалість щоденної роботи працівника у разі її змінності (за наявності змін).

Для сторожів запроваджується підсумований облік робочого часу згідно затвердженого графіку роботи, виходячи з норм 40-годинного робочого тижня при тарифній ставці, обліковим періодом при цьому є місяць.

У межах робочого часу, передбаченого графіком, працівник виконує обов’язки, визначені його посадовою інструкцією. В процесі роботи працівник керується також робочою інструкцією, якщо вона розроблена для виконання окремих видів робіт.

5.36. Робота органів громадського самоврядування закладу регламентується відповідними законодавчими документами та Статутом закладу, регулюється внутрішніми організаційно-правовими документами.

5.37. Встановлюється відповідний розклад дзвінків.

5.38. Робота групи продовженого дня та бібліотеки встановлюється відповідно до навчального плану та розкладу занять

5.39. За погодженням з профспілковим комітетом працівникам молодшого обслуговуючого персоналу та спеціалістам встановлюється наступна тривалість щоденної роботи.

Для молодшого технічного персоналу – з 8.00 до 16.30 перерва з 11.00 до 11.30

Для секретаря з 8.00 – 16.00

Для завгоспа з 8.00 – 16.30 перерва з 11.30 – 12.00

Для працівників їдальні 7.00 – 15.00

5.40. Встановлюється слідуючий об’єм виконання робіт для прибиральниць приміщень:

0.5 ставки прибиральниці – 250 кв.м

1 ставка прибиральниці – 500 кв.м

Понеділок – миття панелей і плінтусів, поливання квітів у вазонах.

Вівторок – прибирання паутин по кутках.

Середа – миття вікон, дверей.

Четвер – прибирання подвір’я закладу, прибирання надвірних туалетів.

Щодня – прибирання класних кімнат 1-11 класів, туалетних приміщень, коридорів, медичного кабінету, навчальних кабінетів, учительських кімнат, методичного кабінету, кабінету директора, кабінетів заступників директора, приймальні, спортивних залів, тренажерного залу, актового залу, підсобних приміщень.

Четвер – обхід завідуючим господарством завідуючим господарством, електриком, сантехніком.

5.41. У разі відсутності директора його обов’язки виконує заступник з навчально-виховної роботи; у разі відсутності директора школи і заступника з НВР його обов’язки виконує інший заступник директора з навчально-виховної роботи. У разі відсутності адміністрації школи обов’язки виконує старший черговий вчитель. При відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти директор або його заступники зобов’язані терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогічним працівником.

5.42. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом директора і за погодженням профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку.

5.43. Працівникам, яким за умовами роботи не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або тижнева тривалість робочого часу (наприклад сторожа), допускається за погодженням з профспілковим комітетом запровадження підсумкового обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин.

Працівники цієї категорії залучаються до роботи в загально встановлені вихідні та святкові дні. Цей час включається в місячну норму робочого часу. Вихідні дні передбачаються для них графіком роботи. Робота в святкові дні оплачується в цьому випадку в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад місячний оклад (ставку).

5.44. Під час канікул працівники молодшого обслуговуючого персоналу залучаються до виконання господарських робіт, які не вимагають спеціальних знань та вмінь (дрібний ремонт, праця на території побілка, фарбування, догляд за клумбами та деревами, прання тощо).

5.45. Робота органів самоврядування регламентується Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та Статутом закладу.

5.46. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

VI. Основні правила та обов’язки працівників

6.1. Основні права і обов’язки працівників, що займають керівні посади

Директор організовує та несе відповідальність за:

 • реалізацію постанов уряду, наказів, інструкцій Міністерства освіти та науки і його органів на місцях;
 • визначення стратегії і тактики розвитку закладу освіти (згідно Статуту), рівень ефективної та якісної роботи;
 • підбір педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу;
 • підвищення професійної кваліфікації, організацію самоосвіти та атестацію педагогічних працівників;
 • дієвість роботи педагогічної ради, виконання її рішень;
 • розробку науково-методичних засад діяльності закладу, організацію творчої роботи педагогів;
 • здійснення регіонального співробітництва, зв’язку з органами освіти, громадськими організаціями;
 • створення сприятливих умов для освітньої роботи, забезпечення техніки безпеки, дотримання санітарно-гігієнічних вимог (опосередковано);
 • своєчасно звітність закладу;
 • роботу ради закладу;
 • розробку річного плану роботи закладу.

Керує та контролює:

 • роботу адміністративно-управлінського персоналу (заступника директора з навчально-виховної роботи, заступника директора з науково-методичної роботи, заступника директора з виховної роботи, завідуючого господарством, діловода);
 • роботу вчителів фізико-математичних дисциплін;
 • виконання правил внутрішнього трудового розпорядку згідно з чинним законодавством;
 • фінансову діяльність;
 • чергування заступників директора;
 • очолює педагогічну раду.

Має право:

 • приймати та звільняти з посад педагогічних працівників та обслуговуючий персонал, визначати їхні функціональні обов’язки;
 • вживати заходів до заохочення і стягнення до працівників, учнів;
 • представляти представників закладу до нагород;
 • представляти заклад перед громадськістю;
 • затверджувати структуру і штатний розпис, графік освітнього процесу, навчальні плани, розподіл педагогічного навантаження вчителів, розклади уроків, гуртків, факультативних та індивідуальних занять;
 • укладати угоди про співпрацю;
 • розпоряджатися майном і коштами.

6.2.Заступник директора з навчально-виховної роботи 5-11 класів організовує та несе відповідальність за:

 • запровадження і виконання державних стандартів освіти в галузі знань;
 • своєчасне складання і коригування розкладу уроків, факультативів, консультацій 5-11 класів;
 • виконання навчальних планів і програм вчителям 5- 11 класів, ефективність їхньої роботи;
 • розробку навчальних проектів та надання їх на педагогічні конкурси;
 • роботу факультативів, спецкурсів, предметних гуртків, консультацій;
 • підготовку і проведення загальноліцейних заходів навчального характеру;
 • оформлення та ведення вчителями документації, класних журналів, особових справ учнів 5-11 класів;
 • несе персональну відповідальність за підготовку проектів наказів передбачених річним планом роботи ліцею;
 • впровадження досягнень педагогічної науки в практику освітньої діяльності вчителів, здійснення принципів наукової організації праці;
 • роботу класних керівників з питань організації освітньої діяльності учнів, виховання у них свідомого ставлення у навчанні;
 • проведення контрольних, практичних та лабораторних робіт, навчальних екскурсій;
 • підвищення кваліфікації і атестації педагогічних працівників;
 • підготовку звітності про стан та результати навчальної роботи ;
 • заміну пропущених уроків;
 • складання документації про нарахування зарплати вчителям, які здійснювали уроки;
 • роботу бібліотеки, збереження фонду підручників.

Керує та контролює:

 • роботу завідувачів навчальних кабінетів;
 • ведення книги протоколів педрад;
 • роботу вчителів української мови, іноземної філології та суспільних наук;
 • стан успішності учнів;
 • навчальне навантаження учнів та вчителів;
 • роботу лаборантів;
 • дотримання єдиних педагогічних вимог, режиму навчальних занять, санітарно – гігієнічних вимог;
 • заохочення здібних учнів.

Звітує:

 • про організацію, стан і результати навчальної роботи.

Складає:

 • розклад уроків, факультативів, спецкурсів, консультацій, державних підсумкових атестацій у 5-11 класах;
 • графіки контрольних робіт;
 • статистичні звіти та табель обліку робочого часу педагогічних працівників;
 • проекти наказів, ухвал педагогічних рад, розпоряджень з питань навчальної роботи;

Погоджує:

 • свою роботу з директором, заступниками, психологом.

Користується правом:

 • виконувати обов’язки директора за умов його відсутності;
 • вимагати стягнень щодо порушників трудового та освітнього процесу;
 • представляти вчителів та учнів до відзнак.

Заступник директора з науково-методичної роботи організовує та несе відповідальність за:

 • впровадження і виконання державних стандартів освіти;
 • організацію навчальної роботи в 1-4 класах;
 • своєчасне складання і коригування розкладу уроків, індивідуальних занять;
 • виконання навчальних планів і програм;
 • календарно-тематичне планування;
 • організацію навчання і відпочинку учнів 1-4 класів;
 • оформлення та ведення вчителями ділової документації;
 • роботу класоводів, вихователів ГПД з питань організації освітньої діяльності учнів, виховання у них свідомого ставлення до нього;
 • проведення контрольних робіт, перевірки навичок читання, навчальних екскурсій;
 • методичну роботу;
 • роботу методичних об’єднань вчителів;
 • конкурсний відбір здібної та обдарованої молоді;
 • науково-методичну і дослідницьку роботу педагогічного колективу;
 • роботу наукового товариства (МАН, олімпіади, конференції, семінари, конкурси, тощо);
 • роботу методичного кабінету;
 • за підготовку проектів наказів передбачених річним планом роботи;
 • співробітництво із закладами освіти;
 • обмін документацією методичними розробками, делегаціями вчителів та учнів, проведення спільних заходів науково-методичного та освітнього процесу;
 • підготовку учнів до участі в олімпіадах, універсіадах, предметних конкурсах;
 • роботу штабу цивільної оборони;
 • роботу з молодими вчителями.

Керує та контролює:

 • роботу методичних об’єднань ;
 • роботу вчителів вчителів початкових класів, природничих наук, групи продовженого дня ;
 • індивідуальну науково-методичну роботу вчителів;
 • створення комплексу методичного забезпечення кабінетів;
 • якісну заміну уроків;
 • техніку безпеки в 1-4 класах;
 • роботу пришкільного табору відпочинку учнів.

Координує:

 • роботу з науково-дослідними та педагогічними інституціями, вищими навчальними закладами.

Звітує:

 • про стан, організацію і результати науково-методичної роботи педагогічних працівників та науково-пошукову роботу учнів.

Складає:

 • угоди про співдружність та спільну діяльність з науковими інституціями, громадськими організаціями, вищими та середніми навчальними закладами;
 • розклад уроків, індивідуальних та гурткових занять у 1-4 класах;
 • графіки контрольних робіт, перевірки техніки читання, проходження курсів вчителів 1-4 класів та вихователів ГПД;
 • проекти наказів, протоколи атестаційної комісії та атестаційні листи педагогічних працівників.

Має право:

 • виконувати обов’язки директора за умови його відсутності;
 • вимагати стягнень щодо порушників трудового та навчального процесу;
 • представляти вчителів і учнів до відзнаки.

Заступник директора з виховної роботи організовує і несе відповідальність за:

 • впровадження Концепції національного виховання в закладі освіти;
 • реалізацію національно-патріотичного виховання;
 • запровадження новітніх виховних моделей;
 • роботу методичного об’єднання класних керівників;
 • роботу студій, гуртків, клубів;
 • роботу учнівського самоврядування;
 • реалізацію програми здорового способу життя серед учнів;
 • співробітництво із культурно-освітніми закладами, громадськими організаціями, вищими та середніми, фізкультурно-оздоровчими закладами України, будинком школяра;
 • виконання Статуту закладу;
 • вивчення досвіду педагогічних працівників з проблем виховання;
 • харчування учнів;
 • чергування вчителів та учнів;
 • роботу щодо забезпечення життя і здоров’я учнів;
 • несе персональну відповідальність за підготовку проектів наказів передбачених річним планом роботи;
 • проведення загальноліцейних заходів;
 • естетичне оформлення приміщень та озеленення запкладу;
 • роботу музеїв, виставок;
 • оздоровлення учнів;
 • ведення сайту закладу.

Керує та контролює:

 • роботу класних керівників, класоводів, педагога-організатора, соціального педагога;
 • роботу з батьками;
 • роботу вчителів методичних об’єднань фізично-естетичного розвитку;
 • харчування учнів;
 • надання соціальної допомоги учням, які цього потребують.

Координує:

 • роботу з соціально-виховними установами громади;
 • будинком школяра, спортивною та музичною школами, будинком культури.

Звітує:

 • про організацію, стан і результати виховної роботи педагогічних працівників, класних керівників, соціального педагога та керівників гуртків.

Складає:

 • розклад роботи гуртків, секцій, клубів;
 • проект наказів і розпоряджень з питань виховної роботи та харчування учнів.

Має право:

 • виконувати обов’язки директора за його відсутності в ліцеї;
 • представляти вчителів та учнів до відзнак;
 • вимагати стягнень щодо порушників трудового та навчального процесу.

6.3. Завідуючий господарством організовує і несе відповідальність за :

 • створення сприятливих умов для організації освітнього процесу;
 • своєчасний і якісний поточний та капітальний ремонт;
 • забезпечення обладнанням;
 • економне використання електроенергії, тепла, води;
 • охорону матеріальних цінностей;
 • роботу протипожежної сигналізації;
 • дотримання санітарно-гігієнічних вимог в харчоблоці, місцях індивідуального користування;
 • інвентаризацію та облік майна;
 • дотримання обслуговуючим персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • порядок у приміщенні та на подвір’ї закладу;
 • дотримання правил техніки безпеки технічним та обслуговуючим персоналом.

Керує і контролює:

 • роботу обслуговуючого та технічного персоналу;
 • стан збереження майна;
 • дотримання правил техніки безпеки;
 • стан збереження і використання матеріальної бази.

Звітує:

 • про організацію та стан господарської роботи.

Має право:

 • представляти обслуговуючий персонал до відзнак;
 • вимагати стягнень щодо порушників внутрішнього трудового розпорядку.
 • на реалізацію, забезпечення, охорону і захист своїх законних прав, свобод та інтересів, професійної честі та гідності;
 • на діяльність за межами закладу освіти у вільний від роботи час;
 • на участь у громадському самоврядуванні;
 • на користування оплачуваною відпусткою у повному обсязі, на додаткові та соціальні відпустки, передбачені у Колективному договорі навчального закладу;
 • на участь у громадському самоврядуванні, на приналежність (членство) у громадських спільнотах (організаціях, асоціаціях), які мають первинні осередки у закладі.

6.4.Педагогічні працівники зобов’язані:

– працювати сумлінно, вести на високому рівні навчальну і методичну роботу за своїм фахом, дотримуватись режиму роботи навчального закладу, виконувати вимоги Статуту закладу і положення Колективного договору, забезпечувати дисципліну праці;

– здійснювати виховну роботу з учнями, а також роботу з виховного впливу на інших працівників та батьків учнів (осіб, що їх замінюють), дотримуючись етичних норм та правил поведінки, застосовуючи методи переконання;

– виконувати вимоги з охорони праці та безпеки життєдіяльності, дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачених відповідними діючими інструктивно-нормативними та інструктивно-методичними документами;

– здійснювати свою діяльність на підставі чинного законодавства, організаційно-правових документів, керуючись посадовою інструкцією, у разі наявності – і робочою інструкцією, що визначають коло спеціальних обов’язків (робіт) для кожного працівника, затвердженими в установленому порядку, з якими ознайомлено кожного працівника під підпис;

– берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у дітей бережливе ставлення до майна закладу освіти.

– в установлені строки проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

– приходити до закладу не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку навчального заняття у дні, коли працівник не задіяний у чергуванні на об’єктах, приміщеннях на початок навчального дня згідно з графіком. У випадку нез’явлення педагогічного працівника на роботу за 15 хвилин до навчального заняття, він вважається таким, що спізнився. У разі, якщо вчитель не приступив до заняття згідно з розкладом, за дзвоником на урок, він не допускається до роботи з класом, академічна (навчальна) година йому не оплачується; оплата відпрацьованого часу здійснюється працівникові, що залучений черговим адміністратором до заміни відсутнього працівника;

– по факту приходу на роботу, знайомитись з усіма оголошеннями, об’явами, наказами;

– забезпечити по закінченні заняття у навчальному приміщенні порядок і належний стан, що відповідає вимогам санітарії та гігієни, нормам охорони безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. Педагогічний працівник несе персональну відповідальність за порушення означених вимог, за навчальну та матеріально-технічну базу приміщення, в якому він відпрацював;

– повідомляти оперативно черговому адміністратору або черговому класному керівникові про всі випадки порушення Правил внутрішнього розпорядку закладу, про нещасні випадки та факти травмування учасників освітнього процесу тощо, свідками яких він став.

– у випадку неприбуття до дзвінка на урок вважається, що вчитель запізнився. Про причини відсутності чи запізнення вчитель подає пояснення заступнику директора з навчально-виховної роботи.

– після дзвоника з уроку вчитель повідомляє учнів про закінчення заняття і дає дозвіл на вихід із класу, організує роботу чергових по виконанню санітарно-гігієнічного режиму закладу освіти.

– після закінчення уроків вчитель супроводжує у роздягальню той клас, в якому він вів останній урок.

– учитель, який проводив останній урок, не залишає чергових по класу до завершення ними чергування.

– учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у своєму класі (кабінеті) під час уроку.

– закріплення робочих місць за учнями проводять у класах класні керівники, а у кабінетах – відповідальний учитель.

– викликавши учня для опитування, вчитель зобов’язаний попросити пред’явити щоденник (3 – 11 кл.).

– оцінку, одержану учнем за відповідь, учитель заносить її в класний журнал і щоденник учня (3 – 11 кл.).

– учитель приносить і виносить класний журнал сам, не передаючи його учням і не залишаючи у класі. Своєчасно подати класний журнал своєму колезі – обов’язок кожного вчителя.

– учитель зобов’язаний з початку уроку особисто відмітити в класному журналі та листку обліку відвідування уроків відсутніх учнів.

– учитель зобов’язаний у день проведення уроку записати в класному журналі зміст даного уроку і домашнє завдання учням.

– учитель повинен на вимогу директора або заступника директора, вийти на заміну уроків відсутнього колеги.

– учитель, який замінює урок, зобов’язаний після його закінчення зробити відповідні нотатки у класному журналі і у журналі “Заміни уроків”. При відсутності таких оплата заміни не проводиться.

– класні керівники 1-5 класів супроводжує учнів до їдальні, контролюють харчування учнів.

– учитель, який не має можливості з’явитись на свої уроки з поважної причини, зобов’язаний заздалегідь попередити про це директора та заступника директора з навчально-виховної роботи.

– класні керівники зобов’язані вести облік відвідування учнями закладу освіти і щоденно робити про це відповідну відмітку в класному журналі та на основі особистих спостережень та відмітки відсутніх на уроках вчителями-предметниками.

– класні керівники терміново повинні вжити заходи по виясненню причин пропуску уроків та подавати інформацію щотижня про відвідування учнів занять соціальному педагогу школи.

– вчителі повинні слідкувати за економією електроенергії та водопостачання.

Педагогічні працівники повинні:

– забезпечувати умови для засвоєння учнями, навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів.

– настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

– виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

– готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

– захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, іншим шкідливим звичкам;

– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

Педагогічним працівникам забороняється протягом робочого часу:

– змінювати на свій розсуд розклад навчальних занять та закріплені для їх проведення кабінети, організовувати взаємозаміну уроків;

– змінювати на свій розсуд графіки чергування та організовувати взаємозаміну чергування;

– подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

– передоручати виконання обов’язків іншим працівникам;

– відволікатися під час проведення навчальних занять та чергування по закладу, на виконання громадських доручень, займатися справами, які безпосередньо не стосуються освітнього процесу, що здійснюються, не стосуються процесу чергування, до якого вони залучені;

– організовувати та проводити екскурсійні, туристські, культурно-масові, спортивно-масові заходи за рахунок освітнього процесу, без дозволу керівника закладу, що підкріплюється відповідним наказом по закладу освіти, у якому в обов’язковому порядку зазначається списковий склад дітей-учасників заходу та відповідальний за їхнє життя та здоров’я. Списковий склад дітей-учасників заходу заноситься до наказу за поданням педагогічного працівника, що несе персональну відповідальність за його достовірність;

– на свій розсуд розпоряджатися закріпленим кабінетом та навчально-методичною і матеріально-технічною базою, що в ньому знаходиться, вживати дій, що тягнуть за собою дезорганізацію освітнього процесу як в урочний, так і позаурочний час, дезорганізацію проведення в кабінеті запланованих заходів організаційно-педагогічної та науково-методичної спрямованості;

– використовувати закріплений кабінет для надання платних освітніх послуг, дозвіл на які не оформлено у встановленому порядку;

– залишати робочий кабінет під час навчального заняття для розв’язання особистої проблеми без забезпечення організованої черговим адміністратором тимчасової заміни, залишати закріплений об’єкт чергування по закаду достроково;

– порушувати режим роботи закладу, скорегований затвердженим розкладом занять та графіком чергування;

– використовувати час, відведений розкладом на уроки, графіком – на чергування, для обідньої перерви;

– дозволяти учням, що не є черговими по класу, перебувати під час перерви, відведеної на санітарно-гігієнічну профілактику приміщення, знаходитись у навчальному кабінеті (у спортивній залі, майстерні);

– залишати без нагляду відчиненим навчальний кабінет, в якому закінчено навчальне заняття;

– утримувати навчальний кабінет, в якому за розкладом проводяться заняття, в стані, що не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та нормам охорони праці, безпеки життєдіяльності;

– не супроводжувати у відповідний сезонний період колектив учнів по закінченню останнього уроку (за розкладом занять для класу) в роздягальню та залишати дітей в ній під час переодягання;

– припускатися у відповідний сезонний період присутності учнів на уроці у верхньому одязі, що є порушенням санітарно-гігієнічним вимог до освітнього процесу, норм охорони праці і безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу;

– не брати участь без поважних причин, а у випадку наявності поважної причини – без погодження з представником дирекції, у запланованих заходах організаційно-педагогічної та науково-методичної спрямованості (в засіданнях педагогічної ради, методичних об’єднань, в нарадах при директорові, інструктивно-методичних та робочих нарадах при заступниках директора, в конференції (загальних зборах), семінарах тощо);

– виконувати доручення, розпорядження тощо посадовців з вищих органів управління освіти, які безпосередньо не працюють у ліцеї, без узгодження власних дій з керівником закладу або з черговим адміністратором – у випадку відсутності за виробничими обставинами (по службових справах) директора на робочому місці.

За порушення дисципліни до педагогічного працівника може бути застосоване дисциплінарне стягнення, згідно із законодавством.

До застосування дисциплінарного стягнення директор повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмове пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку. За кожне порушення трудової дисципліни накладається одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником установи, яке супроводжується пакетом документів, що підтверджують факт порушення, визначають зміст скоєного.

Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові у встановленому порядку під підпис.

Догана як дисциплінарне стягнення може бути застосоване у відповідності до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КЗпП України. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване у відповідності до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КЗпП України.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не припустився нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Директор закладу освіти має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або первинної профспілкової організації, що діє у освітньому закладі.

Педагогічні працівники, обрані до складу профспілкових органів первинних організацій (комітетів) у закладі, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди керівника профспілкового органу (комітету). Керівники комітетів первинних профспілкових, що діють у закладі – без попередньої згоди вищестоящого профспілкового органу.

Заохочення за успіхи в роботі.

Забезпечення трудової дисципліни реалізується наявністю у суб’єктів праці – працівників, які здійснюють діяльність – готовності до високопродуктивної роботи. Належний рівень такої готовності забезпечується з боку працівників відповідним рівнем професійної обізнаності, володінням спеціальними знаннями, мотивацією праці, дисциплінованістю – дотриманням обов’язкового порядку поведінки, що відповідає загальнолюдським нормам права та моралі, особливим вимогам освіти як сфери духовного виробництва, вимогам загальноосвітньої школи як інституту соціального виховання. Високий рівень такої готовності у суб’єктів праці відзначається посиленою внутрішньою мотивацією до сумлінного виконання своїх обов’язків, зумовленою, в свою чергу, позитивною юридичною відповідальністю, яка знаходить своє відтворення в реальних успіхах працівника, фактичних результатах його діяльності.

Успіхи та результати праці, зразкове виконання обов’язків, високі досягнення в професійній галузі, тривала і бездоганна робота є підставою для заохочення працівника в моральній або матеріальній формі, як то передбачено чинним законодавством та колективним договором.

У закладі застосовуються такі моральні та матеріальні заохочення працівників:

– оголошення подяки в усній або письмовій формі;

– представлення на відзначення подякою до вищестоящих органів управління освітою, органів виконавчої влади;

– нагородження грамотою рівня закладу освіти;

– представлення до нагородження грамотою до вищестоящих органів управління освітою;

– представлення на присвоєння почесних звань;

– надання щорічної грошової винагороди;

– преміювання,

– нагородження цінним подарунком.

Заохочення попередньо погоджуються з профспілковим комітетом і оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу працівників, заносяться до трудової книжки педагогічного працівника.

6.5. Основні права і обов’язки працівників, що займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю.

Працівники, що займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю, мають право:

– на реалізацію, забезпечення, охорону і захист своїх законних прав, свобод та інтересів, професійної честі та гідності;

– на діяльність за межами навчального закладу у вільний від роботи час;

– на участь у громадському самоврядуванні;

– на користування оплачуваною відпусткою у повному обсязі, на додаткові та соціальні відпустки, передбачені у Колективному договорі навчального закладу; на участь у громадському самоврядуванні, на приналежність (членство) у громадських спільнотах (організаціях, асоціаціях), у тому числі – в тих, що мають первинні осередки у закладі.

Працівники, що займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю, зобов’язані:

– берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна закладу;

– працювати сумлінно, дотримуватись режиму роботи навчального закладу, виконувати вимоги Статуту закладу і положення Колективного договору, дотримуватись дисципліни праці;

– виконувати вимоги з охорони праці та безпеки життєдіяльності, дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачених відповідними діючими інструктивно-нормативними та інструктивно-методичними документами;

– здійснювати свою діяльність на підставі чинного законодавства, організаційно-правових документів закладу, керуючись посадовою інструкцією або робочою інструкцією, що визначають коло спеціальних обов’язків (робіт) для кожного працівника, затвердженими в установленому порядку, з якими ознайомлено кожного працівника під розпис.

Працівникові ліцею, що не є педагогічним працівником, забороняється:

– виконувати роботу, не пов’язану з його безпосередніми обов’язками, зокрема – педагогічного характеру;

– вживати заходи виховного впливу стосовно учнів без педагогічних працівників за винятком форс-мажорних обставин, надзвичайних ситуацій;

– виконувати доручення, розпорядження тощо педагогічних працівників без згоди безпосереднього керівника або директора;

– скорочувати на свій розсуд графік роботи та визначений обсяг роботи на день;

– залишати заклад без дозволу безпосереднього керівника або директора для розв’язання особистих проблем в години, визначені графіком роботи;

– передоручати виконання своїх обов’язків іншим працівникам, організовувати власну заміну без спеціального розпорядження-дозволу під підпис безпосереднього керівника (завідуючого господарством);

– на свій розсуд розпоряджатися майном, інвентарем, іншим, що складає матеріально-технічну базу закладу і за відсутності або пошкодження може призвести до негативних наслідків щодо збереження шкільної території і шкільних будівель, зокрема – їх приміщень у належному стані;

– здійснювати діяльність протягом навчального дня на виконання посадових обов’язків, що може запобігти освітньому процесу, мати негативний вплив на здоров’я учасників освітнього процесу – учнів та педагогічних працівників.

За порушення дисципліни до працівника, що займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю, може бути застосоване дисциплінарне стягнення, згідно із законодавством.

До застосування дисциплінарного стягнення керівник установи повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмове пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку. За кожне порушення трудової дисципліни накладається одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються роботодавцем (керівником установи) за наявності документів, що підтверджують факт порушення, містять зміст заподіяного. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядження) і повідомляється працівникові у встановленому порядку під підпис.

Догана як дисциплінарне стягнення може бути застосоване у відповідності до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КЗпП України. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване у відповідності до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КЗпП  України.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не припустився нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Роботодавець (керівник установи) має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або первинної профспілкової організації, що діє у закладі освіти.

Працівники, обрані до складу профспілкових органів первинних організацій (комітетів) у закладі, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди керівника профспілкового органу (комітету). Керівники комітетів первинних профспілкових, що діють у закладі – без попередньої згоди вищестоящого профспілкового органу.

Заохочення за успіхи в роботі.

Забезпечення трудової дисципліни в реалізується наявністю у суб’єктів праці – працівників, які займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю, – готовності до високопродуктивної роботи. Належний рівень такої готовності забезпечується з боку працівників, незалежно від посади, відповідним рівнем професійної обізнаності, володінням спеціальними знаннями, мотивацією праці, дисциплінованістю – дотриманням обов’язкового порядку поведінки, що відповідає загальнолюдським нормам права та моралі, особливим вимогам освіти як духовної сфери, вимогам загальноосвітньої школи як інституту соціального виховання. Високий рівень такої готовності у суб’єктів праці відзначається посиленою внутрішньою мотивацією до сумлінного виконання своїх обов’язків, зумовленою, в свою чергу, позитивною юридичною відповідальністю, яка знаходить своє відтворення в реальних успіхах працівника, фактичних результатах його діяльності.

Успіхи та результати праці, зразкове виконання обов’язків, високі досягнення в професійній галузі, тривала і бездоганна робота є підставою для заохочення працівника в моральній або матеріальній формі, як то передбачено чинним законодавством.

У закладі застосовуються такі моральні та матеріальні заохочення працівників:

– оголошення подяки в усній або письмовій формі;

– представлення на відзначення подякою до вищестоящих органів управління освітою, органів виконавчої влади;

– нагородження грамотою рівня закладу освіти;

– представлення до нагородження грамотою до вищестоящих органів управління освітою;

– представлення на присвоєння почесних звань;

– преміювання,

– нагородження цінним подарунком.

Працівникам, які успішно виконують свої посадові обов’язки, надаються, крім зазначеного вище, в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах повноважень закладу освіти. Таким працівникам також надається перевага при просуванні по роботі.

Заохочення попередньо погоджуються з профкомом закладу та оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу працівників, заносяться до трудової книжки працівника.

VІІ. Основні обов’язки власника або уповноваженого ним органу

7.1. Власник або уповноважений ним орган (керівник) закладу освіти зобов’язаний:

а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення освітнього процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

в) удосконалювати освітній процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;

г) організовувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

д) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу освіти, учнів.;

е) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

є) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;

ж) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення трудової дисципліни;

и) додержуватись умов колективного договору;

і) організувати харчування учнів, працівників закладу освіти;

ї) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан закладу освіти.

VІІІ. Режим роботи КЗЗСО І-ІІІст. «Варвинський ліцей №2»

8.1. Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року встановлюють закладом за погодженням із місцевим органом управління освітою.

8.2. Тривалість навчального тижня: п’ятиденний робочий тиждень.

8.3. Тривалість уроку:

– 1 кл. – 35 хв.

– 2-4 кл. – 40 хв.

– 5-11 кл. – 45 хв.

8.4 Учителі приходять на уроки за 15 хвилин.

8.5. Кількість класів: 22, у них учнів – 510.

8.6. Змінність занять: заклад освіти працює у першу зміну.

8.7. Режим роботи ГПД: 1-4 кл – від 12.00 до 18.00.

8.8. Режим роботи їдальні: щоденно (крім вихідних) від 07.00 до 15.00.

8.9. Режим роботи медпункту: від 08.00 до 16.00.

8.10. Режими роботи психолога та соціального педагога: від 08.00 до 16.00.

8.11. Режим роботи педагога-організатора: від 08.00 до 16.00.

8.11. Режим роботи бібліотеки: щоденно з 08.00 до 16.00.

8.12. Циклограма здійснення оперативних нарад, педрад:

– адміністрації – щопонеділка (08.30-09.15);

– нарада в присутності директора – раз на місяць: понеділок (15.15-16.00);

– інструктивно-методичні наради – раз на два тижні: понеділок (11.05-11.35);

– педагогічні ради – не менше двох на семестр.

8.13. У межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні вести всі види освітньої роботи відповідно до посади, навчального плану і плану роботи закладу.

8.14. Залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Порядок та графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу.

8.15. Забороняється відволікання працівників закладу освіти від виконання професійних обов’язків, а також учнів, за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством (медогляд, робота приписної комісії, прибирання прилеглих територій, догляд за клумбами та садом, тощо).

ІХ. Заохочення за успіхи в роботі

9.1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

9.2. За досягнення високих результатів у освітній діяльності педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

9.3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні), доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

Х. Стягнення за порушення трудової дисципліни

10.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).

10.2. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є; керівники профспілкових органів у підрозділах закладу освіти – без попередньої згоди відповідного профспілкового органу в закладі освіти; профорганізатори – органу відповідного профспілкового об’єднання.

До застосування дисциплінарного стягнення дирекція повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

10.3. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

10.4. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розпис.

10.5. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.