ПОЛОЖЕННЯ про службу охорони праці

Комунальний заклад

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

«Варвинський ліцей №2»

вул. Миру, 54а, смт.Варва, Варвинський район,

Чернігівська область, 17600, телефон: 2-23-84

E-mail: [email protected] Код ЄДРПОУ 26226747

.

.

.

.

.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора №1

від „02” 01.2020 р.

.

.

.

.

.

.

.

.

ПОЛОЖЕННЯ

.

про службу охорони праці

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ПОЛОЖЕННЯ

про службу охорони праці

.

1.  Загальні положення

.

1.1. Положення про службу охорони праці в закладі відпрацьовано на підставі статті 13 Закону України „Про охорону праці” і Типового положення „Про службу охорони праці”.

1.2.Служба охорони праці вирішує завдання:

а) забезпечення безпеки навчального процесу, навчального обладнання, безпечної і надійної експлуатації будівлі закладу;

б) професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці,

в) вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих,

г) професійного добору виконавців для визначених видів робіт,

д) забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту.

1.3. Служба охорони праці входить до структури школи як основна технічна служба і підпорядкується безпосередньо директору школи.

1.4. Служба охорони праці складається зі посадових осіб, які поєднують роботу з охорони праці із основними посадовими обов’язками. Наказом директора призначається особа, яка відповідає за організацію роботи по рішенню питань охорони праці. Для рішення конкретних питань з охороні праці призначається комісія з охороні праці. Служба з охорони праці у своєї діяльності керується законодавством про працю, нормативними актами з охорони праці і Положенням про службу охорони праці.

1.5. Служба охорони праці має право видавати керівникам структурних підрозділів обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків.

1.6. Припис Служби охорони праці може скасувати тільки директор закладу.

.

2. Служба охорони праці закладу освіти

.

2.1. У закладі служба охорони праці складається з особи, яка відповідає за організацію питань з охорони праці та членів комісії з організації охорони праці, яки відповідають за рішення конкретних питань з охорони праці. Ці посадові особи повинні мати вищу освіту, пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці у встановленому законодавством порядку.

2.2. Служба охорони праці виконує такі функції:

2.2.1. Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу кожної посадової особи.

2.2.2. Проводить оперативно методичне керівництво роботою з охорони праці.

2.2.3. Складає разом зі структурними підрозділами школи комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, а також розділ „Охорона праці” у колективному договорі.

2.2.4. Проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці.

2.2.5. Організує:

а) забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці;

б) паспортизацію кабінетів, особливо з підвищеною небезпекою, щодо відповідності їх вимогам охорони праці;

в) облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань, а також шкоди від цих подій;

г) підготовку статистичних звітів закладу з питань охорони праці;

д) розробку перспективних та поточних планів роботи закладу щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці.

е) обручення та перевірку знань працівників з питань охорони паці.

2.2.6. Бере участь у:

а) розслідуванні нещасних випадків та аварій;

б) роботі комісії по перевірки знань працівників з питань охорони праці;

г) роботі комісії по загальним періодичним оглядам технічного стану будівлі школи;

д) розробці положень, інструкції, інших нормативних актів про охорону праці, що діють у межах школи;

е) роботі постійно діючої комісії питань атестації робочих місць за умовами праці.

2.2.7. Розглядає листи, заяви, скарги працюючих з питань охорони праці.

2.2.8 Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів школи у розроблені заходів з питань охорони праці.

2.2.9. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, загальних для всього школи.

2.2.10. Розглядає факти наявності ситуацій, небезпечних для життя чи здоров’я працівників або учнів, у випадку відмовлення дорученої їм роботи.

2.2.11 Контролює:

а) дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці;

б) виконання приписів Держнагляду;

в) відповідність нормативним актам про охорону праці обладнання, що знаходиться на балансі закладу, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих.

г) своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань охорони праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи з підвищеною небезпекою , а також дотримання вимог небезпеки при виконанні цих робіт;

д) забезпечення працівників певних категорій спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту, санітарно – побутовими приміщеннями, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з важкими та шкідливими умовами праці;

е) використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством;

є) проходження попереднього і періодичних медичних оглядів працівників згідно до статті 17 Закону України „Про охорону праці”;

ж) виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів до усунення причин аварій, які визначені і в актах розслідування.

2.3. Робітники служби охорони праці має право:

2.3.1. Особа, яка відповідає за організацію роботи з охорони праці, представляти школу в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці.

2.3.2. Безперешкодно в будь-який час відвідувати структурні підрозділи закладу, зупиняти навчально – виховний процес і роботу технічного персоналу у разі порушень, яки створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих; Одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці.

2.3.3. Перевіряти стан безпеки, гігієни праці на робочих місцях, видавати керівнику перевіреного підрозділу обов’язковий до виконання припис за формою згідно з додатком №1.

2.3.4 Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушають нормативні акти про охорону праці.

2.3.5 Надсилати директору школи подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушають вимоги щодо охорони праці.

2.4. Відповідальність робітників служби охорони праці.

Несуть персональну відповідальність за:

а) невідповідність прийнятих ним рішень вимогам діючого законодавства з охорони праці;

б) невиконання своїх функціональних обов’язків, передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями,

в) недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці;

г) низьку якість проведеного ним розслідування нещасних випадків у закладу.

.

.

Розробив

Небрат В.І.    

.