ПОЛОЖЕННЯ про організацію охорони праці у закладі освіти

Комунальний заклад

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

«Варвинський ліцей №2»

вул. Миру, 54а, смт.Варва, Варвинський район,

Чернігівська область, 17600, телефон: 2-23-84

E-mail: [email protected] Код ЄДРПОУ 26226747

.

.

.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора №1

від „02” 01.2020 р.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію охорони праці

      у закладі освіти

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.Загальні положення

.

1.1 Це положення розроблено відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про освіту” і Типового положення “ Про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти” і діє в межах закладу.

1.2. Це положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, також обов’язки посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці і навчального процесу, запобігання травматизму в учбовому закладі.

1.3 Посадові особі у своєї діяльності керуються чинним законодавством, нормативно – правовими актами, цим положенням.

1.4. Організація роботи з охорони праці у закладі покладається на директора закладу.

1.5. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників проводиться відповідно до ДНАОП 0.00-4.23.99 ”Типове положення про навчання з питань охорони праці”.

1.7. Інструктажі з охорони праці у школі проводяться відповідно до типового положення.

  .

2.Організація роботи з охорони праці в закладі та посадові обов’язки посадових осіб

.

2.1. На директора закладу покладаються слідуючи обов’язки :

2.1.1 відповідає за створення безпечних умов навчального процесу згідно з чинним законодавством з охорони праці та цім положенням;

2.1.2 відповідно Типового положення про службу охорони праці створює службу охорони праці;

2.1.3 призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях тощо;

2.1.4 затверджує посадові обов’язки посадових осіб з обов’язковим блоком питань з охорони праці;

2.1.5 створює и визначає порядок роботи таких комісій:

– про організацію охорони праці в закладі;

– з навчання і перевірки знань у посадових осіб і працівників закладу;

– з періодичної перевірці технічного стану будівлі;

2.1.6 уживає заходів щодо приведення інженерно – технічних комунікацій, обладнання до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;

2.1.7 складає колективний договір, що містіть розділ охорони праці, та забезпечує його виконання, організовує роботу комісії з перевірки готовності закладу до навчального року та роботи в осінньо – зимовий період;

2.1.8 забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструкцій з питань охорони праці міністерства освіти і науки України, місцевого органу управління освітою, приписів Держнаглядохоронпраці;

2.1.9 організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму у закладі;

2.1.10 організовує роботу з розробки програм вступного первинного інструктажів та забезпечує проведення всіх видів інструктажів, а також організовує розробку інструкцій з охорони праці по професіям та видам робіт відповідно до ДНАОП 0.00 – 4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”

.

2.2. На заступника директора з навчальної та виховної роботи окладається:

2.2.1 організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів (завідуючими відділень, кабінетів, класів) заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчання і праці;

2.2.2 забезпечує впровадження відповідних вимог нормативних документів з питань охорони праці у навчально – виховному процесі, контролює проведення паспортизації спортзалу;

2.2.3 здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, навчально – наочних посібників, тощо, що використовуються під час навчального процесу;

2.2.4 один раз на три роки забезпечує навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб, яки забезпечують навчально – виховний процес,

2.2.5 контролює проведення інструктажів працівників навчально – виховного процесу та учнів,

2.2.6 забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для працівників навчально – виховного процесу та учнів закладу, а також інструкції з безпечної експлуатації навчального обладнання і погоджує їх зі особою, яка відповідає за питання охорони праці по наказу директора;

2.2.7 бере участь у розробленні розділу з охорони праці колективного договору;

2.2.8 контролює дотримання працівниками навчально – виховного процесу посадових інструкцій;

2.2.9 бере участь в організації та проведенні адміністративно – громадського контролю за станом охорони праці;

2.2.10 відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками навчально – виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків;

2.2.11 виконує обов’язки директора з питань охорони праці під час його відсутності.

.

2.3 На завідуючого господарством покладаються наступні обов’язки:

2.3.1 організовує і контролює виконання підпорядкованими працівниками заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці на робочих місцях чи підчас виконання робіт;

2.3.2 забезпечує експлуатацію і догляд будівлі закладу і території відповідно до вимог “Правил безпечної і належної експлуатації виробничих будівель і споруд” і безпеки руху транспорту по території закладу;

2.3.3 забезпечує додержання вимог нормативних правил при експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, механізмів, бойлерів, посудин, що працюють під тиском;

2.3.4 забезпечує правильність складування і збереження матеріальних цінностей, санітарно – гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень;

2.3.5 забезпечує дотримання протипожежного стану будівлі і території, стежить за наявністю, справністю засобів пожежегасіння ;

2.3.6 організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючи пристроїв, періодичних випробувань та оглядів водогрійних котлів посудин, що працюють під тиском, аналіз повітря на зміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювань освітлення у приміщеннях школи, періодичні перевірки засобів електрозахисту;

2.3.7 розробляє і періодично переглядає (1раз на 5 років ) інструкції з хорони праці при виконанні конкретних робіт, погоджує їх зі особою, яка відповідає за рішення питань охороні праці;

2.3.8 бере участь у громадському контролі за станом охорони праці;

2.3.9 бере участь у розробленні колективного договору з охорони праці;

2.3.10 повідомляє про нещасний випадок директора і особу, яка відповідає за питання ОП.

.

2.5. На завідуючого кабінетом підвищеної небезпеки покладається:

2.5.1 несе відповідальність за створення здорових, безпечних умов проведення навчального процесу у відділенні;

2.5.3 розробляє інструкції з охорони правці під час проведення занять, а також періодично їх переглядає (1раз на 5 років);

2.5.4 проводить з кожним працівником інструктаж з охорони праці, оформляє у журналі відповідно до типового положення;

2.5.5 організовує проведення з учнями інструктажів з охорони праці;

2.5.6 бере участь у адміністративно – громадському контролі стану охорони праці у підрозділі;

2.5.7 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці колективного договору;

2.5.8 повідомляє керівника та особу, відповідальну за питання ОП про кожний нещасний випадок, що трапився під час навчально – виховного процесу;

2.5.9 бере участь у його розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що привели до нещасного випадку.

.

2.6. На керівника гуртка покладається:

.

2.6.1 забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, спортивного спорядження тощо;

2.6.2 проводить інструктажі з охорони праці з учнями;

2.6.3 терміново повідомляє директора або заступника директора з виховної роботи про кожний нещасний випадок, що стався з учнем під час проведення занять, бере участь у розслідуванні, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому;

2.6.4 розробляє інструкції з охорони праці під час проведення занять у гуртку, переглядає їх 1 раз на 5 років,

2.6.5 повідомляє директора і особу, відповідальну за питання охороні праці про кожний нещасний випадок, що трапився під час освітнього процесу.

.

2.7. На вчителя покладається:

2.7.1 несе безпосередню відповідальність за безпечне проведення освітнього процесу;

2.7.2 проводить інструктажі з учнями з охорони праці під час проведення навчальних занять;

2.7.3 несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час освітнього процесу;

2.7.4 повідомляє директора і особу, відповідальну за питання охороні праці про кожний нещасний випадок, що трапився;

2.7.5 надає першу медичну допомогу потерпілому;

2.7.6 інструктує учнів під час позакласних заходів з обов’язковою реєстрацією у спеціальному журналі;

2.7.7. веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів.

.

  .

.

.

.

Розробив

Дегтяренко О.В.

.

.